Стратешки партнери
Визијата на ХЕИ е да стане водечка компанија од областа на хидротехниката и хидроинформатиката во Југоисточна Европа. За таа цел соработуваме со врвни компании од нашата земја и светот. Дел од нив се:
  • Bentley (како Channel Partners)
  • CmC Ekocom - Скопје
  • Турбоинженеринг - Скопје
  • БТ Инеженеринг - Бугарија
  • Градежен факултет - Скопје
  • Факултет за природни и технички науки - Штип
  • АИС компјутери - Кочани
  • Техноскоп - Скопје
  • АДКОМ Македонија