Геотехничко инженерство
  • Геолошки истражувања
  • Хидро геолошки истражувања
  • Геомеханички истражувања за сите видови објекти
  • Изведување на истражни, посматрачки, опитни и пробно екплоатациони дупнатини
  • Лабораториски тестирања за одредување на геомеханички карактеристики
  • Теренски опити на стандардна динамичка пенетрација
  • Хоризонтални дупнатини под сообраќајници