Хидрауличко инженерство
  • Глобално планирање на водните ресурси во Р.Македонија
  • Хидролошки анализи
  • Брани и хидротехнички објекти
  • Заштита од поплави
  • Мелиорација на реки