Хидроенергетика
  • Хидро електро централи
  • Мали хидро електро централи
  • Следење на импементацијата на проектите
  • Имплементација на SCADA системи во управување со водоснабдителните системи и системи за наводнување