Проекти 2008
Техничка документацијаИнвеститор
Анекс на основен проект за дополнителни киличини на вода од доводот на акумулацијата Гратче до филтер станица КочаниВОДОСИМ дооел Скопје
Анекс на основен проект за паралелен цевковод во горна зона на водоснабдителен систем на град КочаниВОДОСИМ дооел Скопје
Елаборат за математичко моделирање на работата на водоснабдителен систем на град Тетово со модел за континуална симулација за 24 часаВОДОСИМ дооел Скопје
Основен проект за внатрешна канализациона инсталација за хотелот "Макиз Турс - Маврово"Макиз Трејд Доо
Основен проект за колектор за внатрешна водоводна инсталација за хотелот "Макиз Турс - Маврово"Макиз Трејд Доо
Дополнение на физибилити студија за техноекономска анализа за дополнително водоснабдување на градот КочаниВОДОСИМ дооел Скопје
Предфизибилити студија за можностите за изградба на брана на Кучевишка Река за повеќенаменска акумулација (наводнување, водоснабдување, енергетика)Земјоделска задруга Скопска Црна Гора - Скопје
Елаборат за намалување на загуби на вода, модернизација и хидрауличка анализа за водоснабдителен систем на населени места Стар и Нов ДојранМинистерство за животна средина и просторно планирање
Основен проект за колектор за отпадни води од хотелот "Макиз Турс - Маврово" до единица за пречистување на отпадни водиМакиз Трејд Доо
Основен проект за канализационен систем за фекална отпадна вода за н.м НиколичОпштина Дојран
Основен проект за канализационен систем за фекална отпадна вода на единица за пречистување за н.м ЦрничаниОпштина Дојран
Студија за управување со отпадни води за град Скопје, Р. Македонија; Геотехнички истажни работи - изведба на 15 истражни дупнатини на локација на пречистителна станицаJICA- Japan International Cooperation Agency
Студија за управување со отпадни води за град Скопје, Р. Македонија; Мерења и анализа на количина на отпадни водиJICA- Japan International Cooperation Agency
Елаборат за далечинско управување, мониторинг, модернизација, оптимално управување и хидрауличка анализа на водоснабдителен систем за Нов и Стар ДојранЈКП Комуналец- Полин Стар Дојран
Студија за искористување на водите од ХС Злетовица, Фаза 2 наводнувањеХидро Градежен Инженеринг - Скопје
Основен проект отворен канал Скопско ПолеФонд за водите на Р.Македонија
Ревизија на основниот проект за каптирање на изворот и времен одвод на вода надовр од депонијата за цврст отпад, согласно постојната состојбаЈП Дрисла
Ревизија на основниот проект за стабилизација на низводната косина и санација на дренажната призма во ножицата на санитарната депонија ДрислаЈП Дрисла
Ревизија на извештај за геодетско снимање на депонијата за цврст комунален отпад
Стручно мислење за изработени проекти од аспект на нивната променливост при евентуални промени на теренот во период 2006-2008 година
ЈП Дрисла
Основен проект за обеспрашување на одлагалиште за јаловина Топилница Рудник Бучим
Дел 1 : Основен проект за систем за наводување на низводната косина
Дел 2 : Основен проект за систем за влажење на возводната косина
УНДП
Основен проект за заштита на водата - Рудник БучимБТ Инженеринг - Софија