Проекти 2009
Техничка документацијаИнвеститор
Идеен проект за дел од атмосферска канализација од бул. Македонија до изливно место на река БрегалницаОпштина Делчево
Основен проект за дел од атмосферска канализација од бул. Македонија до изливно место на река БрегалницаОпштина Делчево
Основен проект за регулација на порој покрај улица Индустриска во град Делчево од улица Маршал Тито до река БрегалницаОпштина Делчево
Идеен проект за регулација на порој покрај улица Индустриска во град Делчево од улица Маршал Тито до река БрегалницаОпштина Делчево
Основен проект за реконструкција на подсистемот за водоснабдување за Бели и дел од мрежата во горна зона на Кочани од регионалниот систем за водоснабдување на град КочаниЈКП Водовод Кочани
Ревизија на Основен проект за регулација на р. Темница кај рудникот ОсломејЕЛЕМ
Изработка на основен проект за обездебудање на технолошка вода за рудник СасаГеологинг ДОО Скопје
Анекс кон Основен проект за заштита на водата од загадување од процедните води на рудник БучимБТ Инженеринг - Софија
Основен проект за довод на вода од изливниот базен на пумпниот систем за транспорт на загадена вода од рудник Бучим до акумулацијата Тополница, рудник БучимУНДП
Основен проект за мерки за заштита на водите од рудникот Бучим - Варијанта 0УНДП
Техничка документација за чистење на дел од каналите за наводнување од ХМС Преспанско Поле - подсистем КурбиновоВЗ "A1 - Средна Преспа" - Ресен
Идеен проект за реконструкција на дел од водоводната мрежа од средна зона на градот КочаниЈКП "Водовод" Кочани
Основен проект за реконструкција на дел од водоводната мрежа од средна зона на градот КочаниЈКП "Водовод" Кочани
Основен проект за обеспрашување на одлагалипте за јаловина Тополница - Рудник бучим - Адаптација и дополнаУНДП
Идеен проект за реконструкција на дел од системот за водоснабдување во Стар Дојран за викенд населбата КарашОпштина Дојран
Подобрување на водоснабдувањето на ЕЛС - Општина Прилеп од регионалниот водовод Студенчица
Изведба на истражни пиезометарски дупнатини и изведба на пробно ескплоатационен бунар потребен за изградбаа на нов бунарски систем на локалитетот Орушица - Кишоица - Бегова ливада
Општина Прилеп
Елаборат за далечинско управување, мониторинг, модернизација, оптимално управување и хидрауличка анализа на водоснабдителен систем за град ВаландовоКомунален сервис Валандово
Ревизија на основен проект за подобрување на водоснабдување на Стар Дојран со доведување на дополнителни количини на вода за пиење од изворите ТоплецОпштина Дојран
Основен проект за дел од потисен цевковод за подобрување на водоснабдување на Дојран од пумпна станица Караула во должина од 942 мОпштина Дојран
Основен проект за мерки за заштита на водите од Рудникот Бучим - довод на санитарна и противпожарна вода за Варијанта 0УНДП
Идеен проект за реконструкција и санација на водоводниот систем на Арачиново и опрема за информатички систем за далечинско управување и мониторингОпштина Арачиново
Основен проект за канализационен систем за фекална отпадна вода за Стар Дојран, за улиците Илинденска, Никола Карев и Вељко ВлаховиќОпштина Дојран
Основен проект за реконструкција на канал за наводнување ГК-6 во зона на Мало Стопанство во град КочаниОпштина Кочани
Основен проект за зафаќање и спроведување на водите низводно од поројниот премин лоциран во Урбан Блок Г-7 и нивно канализирање долж улица "560" во КочаниОпштина Кочани
Извештај од извршена геотехничка проспекција долж трасата на DV 2H110 KV Битола 3 - БитолаТимел Проект Скопје
Елаборат за подобрување на водоснабдувањето на ЕЛС Општина Прилер од регионалниот водовод Студенчица - Изведба на истражни пиезометриски дупнатини и изведба на пробно ескплоатационен бунар потребен за изградба на нов бунарски систем на локалитетот Оршица - Кишоица - Бегова ЛивадаОпштина Прилеп
Моделирање и дизајнирање на водоводна мрежа во град Скопје со примена на софтвер за хидрауличко моделирање WaterGEMS/CAD V8iЈП Водовод и канализација Скопје
Студија за можностите за водоснабдување на Стар Дојран, Нов Дојран и с. Николиќ од регионалниот повеќенаменски систем Дојранско езероОпштина Дојран
Идеен проект за водоснабдителен систем за Стар ДојранОпштина Дојран
Раководење со изведба на пет експлоатациони бунари за нов бунарски систем на локалитетот Оршица-Кишоица-Бегова ЛивадаОпштина Прилеп
Идеен проект за водоснабдителен систем за Нов ДојранОпштина Дојран