Проекти 2010
Техничка документацијаИнвеститор
Основен проект за водоснабдителен систем за Стар ДојранОпштина Дојран
Основен проект за водоснабдителен систем за Нов ДојранОпштина Дојран
Основен проект за реконструкција со изградба на главен градски одводен канализационен колектор за фекални отпадни води на град ТетовоЈКП Тетово
Основен проект за изградба на фекална, атмосферска канализациона и водоводна мрежа за дел од Урбан блок бр.80 во град ТетовоЈКП Тетово
Основен проект за изградба фекална, атмосферска канализациона и водоводна мрежа за дел од Урбан блок кај Факултет за ликовни уметности при Државен Универзитет ТетовоЈКП Тетово
Основен проект за систем за наводунување "Водно Поле" од десен магистрален канал во склоп на ХМС Брегалница - КочаниВЗ Сколарци
Основен проект за канализационен систем за фекална отпадна вода за Стар ДојранОпштина Дојран
Студија и идеен проект за систем за наводнување ДрачевоВодна заедница Драчево
Основен проект за уредување на коритото за Гранична река ДојранОпштина Дојран
Основен проект за изградба на зафат за наводнување на дел од Николочко Поле од Гранична рекаОштина Дојран
Основен проект за превземање на биолошки мерки за заштита на ерозивни површини во сливот на Гранична река ДојранОпштина Дојран
Основен проект за канализационен систем за фекална отпадна вода за Стар Дојран од ул. М.Тито во Нов ДојранОпштина Дојран
Мерење на количини на отпадни води во град Прилеп во рамките на проектот "Technical Assistance for preparation of investment project for wastewater collection and treatment in Prilep" EuropeAid/127241/SER/MK со примена на софтевр за хидрауличко моделирање на канализационата мреза SewerGEMSEPTISA Servicios de Ingenieria S.L
Идеен проект за главен собирен фекален колектор за град Кочани и село Оризари и доградба и реконструкција на дел од колекторскиот систем за град КочаниОпштина Кочани
Ревизија на основен проект за пумпна постројка Бегова Ливада, Прилеп
Книга 1: Хидротехнички дел
Книга 2: Електротехнички дел
Општина Прилеп
Идеен проект за зафаќање и спроведување на водите од Летничка река (Сушица) во коритото на река Даљан во должина од 1.5кмОпштина Охрид
Ревизија на основен проект за пречистителна станица ПробиштипОпштина Пробиштип
Анекс кон основен проект за водоводна мрежа
Секундарна водоводна мрежа и прикличоци за село Горно Коњаре
Општина Петровец
Основен проект за атмосферска канализација за дел од улица "7 Ноември" -ГевгелијаОпштина Гевгелија
Идеен проект за реконструкција на каскадните прагови и чистење на дел од речното корито во с. ОрланциОпштина Арачиново
Извештај за извршено тестирање на бунар за вода во кругот на фабриката "Европа 92" КочаниЕвропа 92 Кочани
Основен проект за реконструкција и модернизација на потисниот цевковод од пумпната станица Грдовски Орман до изливен базен на препумпна станица од водоводниот систем на град КочаниОпштина Кочани
Основен проект за делница од прстенаста водоводна мрежа пд чвор на улица "Град Јајце" до чвор на улица "Цане Кузмановски" -ПрилепЈКП Прилеп
Основен проект за канализационен систем за фекална отпадна вода за населено место Добрејци, СтрумицаЦентар за консалтинг и инженеринг Концепт ЕУ Кочани
Основен проект за канализационен систем за фекална отпадна вода за населено место Банско, СтрумицаЦентар за консалтинг и инженеринг Концепт ЕУ Кочани
Студија за проценка на влијанието на рударските активности врз активноста на браната СуводолЕЛЕМ РЕК Новаци