Проектирање
  • Идејни и основни проекти
  • Предмер пресметки
  • Утврдување и планирање на ресурси
  • Изведување на истражни, посматрачки, опитни и пробно екплоатациони дупнатини
  • Изготвување на тендерска документација според меѓународните стандарди и правила
  • Координација на проекти