Развивање софтвер
  • Софтверски решенија за хидрауличка пресметка за стационарни и нестационарни течења
  • Софтверски решенија за хидрауличко моделирање на водоводни системи
  • Софтверски решенија за оптимизација на системи за наводнување и водоснабдување
  • Прогнозни стохастички модели
  • Оптимизација на режим на работа на пумпна станица
  • Имплементација на SCADA системи во управување со водоснабдителните системи и системи за наводнување