Водоснабдување и санитарна хидротехника
  • Водоснабдување на градови и селски населби
  • Системи за прифаќање и пречистување на фекални отпадни води за градски и селски населби
  • Резервоари
  • Пумпни станици
  • Пречистителни станици